Wij helpen u graag

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Notariskantoor Oosterhesselen B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden Notariskantoor Oosterhesselen B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor/de notaris: Notariskantoor Oosterhesselen B.V. zijnde het kantoor dat deze voorwaarden gebruikt.
 2. Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze aan het kantoor/de notaris opdracht heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.
 3. Cliënt: degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 4. KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen het kantoor/de notaris en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever/cliënt opzij in de verhouding tussen het kantoor/de notaris en opdrachtgever/cliënt.

Artikel 3 Opdracht

 1. Opdrachten worden door het kantoor/ de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is het kantoor/de notaris bevoegd van cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
 2. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door het kantoor/de notaris, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een bepaalde persoon de opdracht uitvoert. De werking van artikel 7:404 BW wordt dan ook uitgesloten. In dit kader wordt eveneens uitgesloten de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat bepaalt dat hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat indien twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen.
 3. Opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens aan het kantoor/de notaris te verstrekken, in te staan voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, en bij wijzigingen in die gegevens deze zo spoedig mogelijk te verstrekken. Indien het kantoor/de notaris, doordat opdrachtgever/cliënt onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken om de opdracht alsnog correct uit te kunnen voeren, behoudt het kantoor/de notaris zich het recht voor deze schade en kosten bij cliënt in rekening te brengen.
 4. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: WWFT

 1. Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2. van de Wet op het notarisambt over te gaan.
 2. Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt. Identiteitscontrole, de verificatie van de herkomst van gelden in combinatie met de check van de juiste betaler hebben om die reden de hoogste prioriteit.
 3. De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij aan de cliënt door.

Artikel 5 Honorarium en kosten

 1. Het kantoor/de notaris behoudt zich het recht voor haar honorarium op regelmatige basis aan te passen.
 2. Opdrachtgever/cliënt is naast het honorarium verschuldigd extra kosten, indien en voor zover deze worden gemaakt als daar zijn reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels, kosten telefonische overboekingen, kosten expres- en/of koerierdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten, bankkosten, negatieve rente, inzagekosten in registers e.d. Deze opsomming is niet alomvattend. Ze kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of voorschotten uit te sluiten.

Artikel 6 Declaraties/betalingen

 1. De door het kantoor/de notaris opgegeven kosten voor werkzaamheden worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. In opdrachten waarvan de behandeling een periode van meer dan een maand vergt, behoudt het kantoor/de notaris zich het recht voor voorschotnota’s/tussentijdse declaraties te verzenden, welke binnen de daarop aangegeven tijd dienen te zijn betaald. Uitvoering van een opdracht mag worden opgeschort zolang een declaratie door opdrachtgever/cliënt niet is voldaan.
 3. Indien opdrachtgever een ander is dan cliënt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliënt voor betaling van declaraties.
 4. Het eindbedrag van de nota betreffende het tot stand komen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de eigen bankrekening van het kantoor zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever/cliënt is daartoe niet voldoende.
 5. Iedere andere door het kantoor/de notaris bij opdrachtgever/cliënt ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van het kantoor op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van het kantoor.
 6. Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever/cliënt plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever/cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliënt de wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de declaratie, waarbij een gedeelte van een maand telt voor een volle maand. Alles onverminderd de verdere rechten die het kantoor/de notaris ter zake kan uitoefenen.
 7. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tenminste 20 % van het totaalbedrag van de nota, met een minimum van € 250,00.
 8. Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de in de richtlijnen van de KNB aangegeven termijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 7 Annulering/uitstel

 1. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit het aantal aan het dossier bestede uren vermenigvuldigd met het uurloon van de desbetreffende medewerker(s), alsmede de hiervoor onder artikel 5 lid 2 bedoelde kosten.
 2. In geval een opdracht binnen 48 uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt het kantoor/de notaris zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever/cliënt.

Artikel 8 Archivering

Nadat de opdracht is uitgevoerd zal het kantoor/de notaris het dossier conform de wettelijk verplichte termijn bewaren. Daarna staat het kantoor/de notaris vrij het dossier te vernietigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever/cliënt en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 3. De in artikel 9 lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 10 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 9 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de KNB een andere rechtsgang is aangewezen.
 2. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 3. Op alle in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Oosterhesselen, augustus 2020