Welkom voor overleg

Home | Particulier

Particulier

Wij helpen mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van een huis, het opstellen van een samenlevingscontract, de erfenis en schenkingen.

Soms verplicht

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of familie? Of wilt u dingen regelen voor later? In deze situaties is een notaris verplicht:

  • Testament opstellen
  • Levenstestament opstellen
  • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen

Ook bij aan- en verkoop van onroerend goed is het wettelijk verplicht om dat via de notaris te regelen.

Aangeraden

Advies van de notaris is aan te raden bij bijvoorbeeld het opstellen van een samenlevingscontract, schenkingen, verdeling en afhandeling van de erfenis. Advies nodig? Wij helpen u graag, neem contact met ons op.

Koopovereenkomst

Op grond van de wet heeft een koper 3 dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag de koper afzien van de koop zonder daar een reden voor op te geven en zonder dat dit gevolgen heeft. Het is mogelijk om in de koopovereenkomst schriftelijk een langere bedenktijd af te spreken met verkoper.

Als de aankoop van de woning geheel of gedeeltelijk wordt gefinancierd met een hypotheek is het belangrijk om in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud op te nemen. Dit is een ontbindende voorwaarde waarop u – voor een daarin opgenomen datum – een beroep kunt doen als u de financiering niet (of niet volledig) rond kunt krijgen.

Overdracht van onroerende zaken

Voor veel mensen is onroerend goed, zoals het huis waarvan men eigenaar is, een belangrijk onderdeel van hun vermogen. Onroerend goed kan ook dienen als onderpand voor een lening. Aan de financier wordt dan een hypotheek op het onroerend goed verleend, waarmee hij een belangrijke zekerheid heeft dat de lening aan hem zal worden terugbetaald. In verband met het grote belang van onroerend goed voor het economisch verkeer heeft de wetgever voor de overdracht van onroerend goed en het verlenen van hypotheek daarop de notariële akte voorgeschreven. Welke notaris de akte van overdracht (de transportakte) moet opmaken, wordt in beginsel bepaald door de koper. Hij moet gewoonlijk de kosten van de akte voor zijn rekening nemen en daardoor heeft hij – tenzij anders afgesproken – ook het recht om de notaris te kiezen die de akte zal opmaken.

Recht van hypotheek

Wanneer de bank aan iemand een lening verstrekt, moet dit geleende bedrag volgens de gemaakte afspraken – in termijnen of ineens, met een bepaalde rente – aan de bank worden terugbetaald. De bank kan misschien nog wel weten of degene die het geld leent op dat tijdstip schulden heeft, maar hij kan nooit weten of de schuldenaar na de lening nog andere schulden zal aangaan. Toch heeft hij daar groot belang bij.

Dat belang blijkt als de schuldenaar niet meer aan zijn verplichting tot betaling van rente en aflossing kan voldoen. De bank kan dan verhaal nemen op de bezittingen van de schuldenaar, maar als er meer schuldeisers zijn moet hij de opbrengst van die bezittingen met de andere schuldeisers delen. 
In een lening met zo’n risico heeft de bank natuurlijk weinig zin. De wet geeft de bank de mogelijkheid om dit risico uit te sluiten. De bank kan er voor zorgen dat zijn vordering bij voorrang op een bepaald goed van de schuldenaar kan worden verhaald. Om te bereiken dat de bank zijn voorrang bij voorrang kan verhalen op een onroerend goed van zijn schuldenaar moet de schuldenaar aan de bank het recht van hypotheek verlenen.

Als de bank dat recht heeft kan hij het onroerend goed in het openbaar – of onderhands met toestemming van de president van de rechtbank- verkopen en zijn vordering bij voorrang – dus vóór de andere schuldeisers – op de opbrengst verhalen.

Schenken aan kinderen

Ouders mogen belastingvrij geld schenken aan hun kinderen. Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunt u dat bedrag eenmalig flink verhogen. Bijvoorbeeld als u geld geeft voor een studie of een huis.

Eenmalige schenking

Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het doel van uw gift. Uw kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije gift altijd opgeven bij de belastingaangifte.

  • Eenmalige gift zonder doel: 26.457 euro
  • Eenmalige gift voor studie: 55.114 euro
  • Eenmalige gift voor huis: 103.643 euro

Jaarlijkse schenking

Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij 5.515 euro schenken aan hun kinderen. Als u meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet uw kind de schenking opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen.

Schenkbelasting betalen voor uw kinderen

Schenkt u uw kinderen meer dan het belastingvrije bedrag, dan moeten uw kinderen belasting betalen over uw schenking. U kunt ook aanbieden om zelf de schenkbelasting voor uw kinderen te betalen.

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken mag regelen als u dit zelf niet meer kunt en op welke manier die persoon dat zal doen. Zo houdt u zelf de regie.

Deze volmachtverlening betekent niet dat u de handelingen waarvoor u in de akte volmacht verleent voortaan niet meer zelf mag of kan verrichten. U stelt niet iemand in uw plaats, maar naast u. De gevolmachtigde zou ook zonder voorafgaand overleg met u namens u kunnen handelen. U moet dus het vertrouwen hebben dat de persoon die u volmacht geeft goed omgaat met de volmacht en geen misbruik van zijn/haar bevoegdheden zal maken.

De gevolmachtigde moet, als u daarom vraagt, aan u verantwoording afleggen over de handelingen die hij/zij namens u heeft verricht.

Verder stelt u een of meer gevolmachtigden aan die uw belangen op medisch gebied behartigen. U geeft toestemming om uw medische gegevens te verstrekken aan de gevolmachtigde. Dat betekent dat de gevolmachtigde ook inzage kan krijgen in uw medische dossier en het recht heeft om uw medische gegevens in te zien. Het is ook mogelijk om hierbij uw wensen (wilsverklaring) op te nemen voor het geval u blijvend in een lichamelijke en/of geestelijke toestand van wilsonbekwaamheid raakt en er geen herstel zal optreden dat leidt tot een menswaardige staat.

Testament

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Wanneer u geen testament hebt opgemaakt bepaalt de wet wie voor welke delen uw erfgenamen zijn. De wettelijke vererving is van regelend recht waardoor u bij testament hiervan kunt afwijken en zelf kunt bepalen hoe de vererving van uw nalatenschap moet gaan plaatsvinden.

De huidige wettelijke regeling voor vererving stamt uit 2003. Sindsdien wordt, onder andere, de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner beter beschermd tegen vorderingen van kinderen. Let op: een samenlevingsovereenkomst is geen geregistreerd partnerschap.

Heeft u vóór 2003 een ‘langstlevende testament’ gemaakt, dan is het goed om de inhoud daarvan tegen het licht te houden. Het testament gaat namelijk voor de wettelijke regels. 

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt. U kunt de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw kind of partner onterven. Ook kunt u iemand aanwijzen als voogd voor uw minderjarige kinderen. In uw testament kunt u ook kiezen voor de wettelijke verdeling en die aanvullen met extra wensen.

Het is verstandig om uw testament elke vijf jaar opnieuw te laten bekijken. Misschien is de wet in de tussentijd aangepast, of is er iets in uw situatie of vermogen gewijzigd.

In het algemeen is het voor iedereen raadzaam om na te gaan hoe zijn/haar nalatenschap vererft als er geen testament is gemaakt.

Bent u in grote lijnen akkoord met de wettelijke regels, dan is een testament niet altijd nodig. Heeft u speciale wensen voor uw uitvaart of sommige bezittingen? Dan kunt u zelf een codicil opstellen. Aan het opstellen van een codicil zijn voorwaarden verbonden.